تهیه RFP

تهیه RFP
    مشاوره در جهت تهیه RFP
  • بررسی، نیاز سنجی و تهیه RFP جهت برگزاری مناقصات تحقیقاتی و عمرانی
  • بررسی، نیاز سنجی و تهیه LOM جهت خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری