شرکت بین المللی IMLGroup

شرکت بین المللی IMLGroup

خدمات انجام گرفته برای شرکت

سال 1385:
مشاوره
تأمین تجهیزات تخصصی شبکه (Active, Passive)

اجرای پروژه جامع Passive شامل:
  • نیازسنجی و طراحی ساختار Passive
  • نصب ترانک وکابلکشی شبکه
  • نصب تجهیزات Passive&Active
  • مستندسازی Passive
اجرای پروژه جامع Active شامل:
  • طراحی و اجرای لایه Switching
  • طراحی و اجرای سرویسهای زیرساخت
  • طراحی و اجرای ساختار ActiveDirectory
  • برگزاری دورههای تخصصی شبکه و امنیت اطلاعات برای مدیران IT