شرکت نگین سبز خاورمیانه

شرکت نگین سبز خاورمیانه

خدمات انجام گرفته برای شرکت

سال 1386:

  • پیاده سازی سیستم ISMS (Information Security Management System)