شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت

شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت

خدمات انجام گرفته برای شرکت

سال 1386:

  • تأمین تجهیزات تخصصی شبکه (Active, Passive)
  • مشاوره امنیتی

  • مجری پروژه های جامعPassive و Active