تقدیرنامه ها

باعث افتخار است که مدیران ارشد سازمانها، ارگانها و شرکت های دولتی و غیر دولتی طرف قرارداد شرکت ایمن کاوان، به پاس رضایتمندی از خدمات ارائه شده در هر دوره، این شرکت را مورد لطف، تشویق و قدردانی قرار داده و با صدورتقدیرنامه های گوناگون ما را درجهت ارتقاء بیش از پیش سطح کیفی و کمی امر خدمت رسانی یاری نموده اند. شما می توانید در این صفحه تصویر تعدادی از رضایت نامه ها و تقدیرنامه های دریافتی شرکت ایمن کاوان را مشاهده فرمایید. به دلیل برخی از محدودیت های کشوری، امکان نمایش بخش زیادی از رضایت نامه و تقدیرنامه هایی که از سوی نهادهای امنیتی صادر گردیده است، میسر نمی باشد. با دریافت مجوز از سازمانهای فوق، امکان نمایش این اسناد در صورت درخواست مشتریان جدید به ارایه مستندات در خصوص پروژه های فوق، به صورت خصوصی و در محیط شرکت میسر می باشد. همچنین از سایر شرکتهایی که تاکنون رضایت نامه / تقدیرنامه آنها در لیست زیر به روزرسانی نشده است، پوزش می خواهیم.