تقدیرنامه ها

از دیگر افتخارات این شرکت آن است که مدیران ارشد سازمان ها و ارگان های طرف قرارداد، به پاس رضایتمندی از خدمات ارائه شده توسط شرکت ایمن کاوان کیهان (IKK)، این شرکت را مورد تشویق و قدردانی قرار داده و با صدورتقدیرنامه های گوناگون ما را درجهت ارتقاء بیش از پیش سطح کیفی و کمی امر خدمت رسانی یاری نموده اند. به پیوست لیست استفاده کنندگان خدمات شرکت ایمن کاوان کیهان (مشتریان)، تصویر تقدیرنامه های دریافتی، گواهی اقتصادی، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک و گواهی عضویت در سازمان نظام صنفی و رایانه ای کشورتقدیم می گردد.